VIDEO - ako pracovať
s online časopisom
Účtovný tip

Účtovný tip

Online časopis je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú správne informácie a podklady k riešeniu účtovných prípadov. Obsahuje rady renomovaných odborníkov z praxe, ktoré vám pomôžu k úspešnému jednaniu s finančnými úradmi a inštitúciami.

5,30€ mesačne bez DPH
Daňový tip

Daňový tip

Online časopis Daňový tip je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, aktuálne a odborné informácie pre svoju daňovú prax. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov.

10,75€ mesačne bez DPH
DPH online

DPH online

Online časopis prináša prehľad v problematike DPH vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch. Zároveň Vás upozorní na zmeny v legislatíve z oblasti DPH. V každom čísle nájdete aktuálne články a odpovede na otázky spracované odborníkmi na problematiku DPH.

5,30€ mesačne bez DPH
Dane – práva a povinnosti

Dane – práva a povinnosti

Online časopis Dane – práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov.

10,75€ mesačne bez DPH
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Online časopis pre mzdové účtovníčky a personalistov ponúka komplexný prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov a cestovných náhrad vo forme riešení konkrétnych situácií a prípadov z každodennej praxe prostredníctvom teoretického zosumarizovania daného problému a vysvetlenia na praktických príkladoch. Zároveň Vás upozorní na aktuálne zmeny v mzdovej a pracovnoprávnej legislatíve.

5,30€ mesačne bez DPH
Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce

Online časopis Bezpečnosť práce prináša zrozumiteľné informácie o základných požiadavkách na úseku BOZP, spôsoby ich plnenia a správnej aplikácie do praxe, vysvetlenia a výklady, najnovšie poznatky a bližšie požiadavky pre jednotlivé odvetvia. Je určený pre bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov, technikov požiarnej ochrany, zamestnávateľov a vedúcich pracovníkov.10,75€ mesačne bez DPH
EnviroInfo

EnviroInfo

Online časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Budete tak mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú

10,75€ mesačne bez DPH
Spravodajca vo verejnej správe

Spravodajca vo verejnej správe

Online časopis je určený pre účtovníkov, ekonómov, ale aj ostatných zamestnancov rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí. Prináša najnovšie informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe.

10,75€ mesačne bez DPH
Spravodajca pre HR manažérov a personalistov

Spravodajca pre HR manažérov a personalistov

Odborný online časopis, ktorý prináša zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku riadenia ľudských zdrojov. Prínosom pre každodennú prax je sledovanie aktuálnych trendov a vývoja situácie v oblasti HR. Dočítate sa aj o dôležitých legislatívnych zmenách z pracovnoprávnej oblasti.

10,75€ mesačne bez DPH